Полтава
та всі міста області
UA
RU
Договір публічної оферти
1. Загальні положення
1.1. Чинна оферта, є офіційною пропозицією ФОП Сахно О.О., далі по тексту — «Продавець», заключити Договір про надання послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «brokswell.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) заключити електронний договір про послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору, в терміни и по цінах, вказаних на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення
2.1. В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені терміни мають наступні значення:
* «Послуги» - професійні послуги митного брокера з митного оформлення вантажів, транспортних засобів, консультування з пов'язаних питань.
* «Цифрові товари» - товари у вигляді цифрових файлів xlsx, pdf, jpg. docx, zip та ін., призначені для завантаження Покупцем.
* «Інтернет-магазин» - у відповідності до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, що реалізує товари або послуги, викладені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що заключила з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів та послуг, указаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцеві Послуги та товари, а Покупець зобов'язується їх оплатити та прийняти на умовах даного Договору.
Даний Договір регулює надання послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем послуг та цифрових товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем послуг та цифрових товарів в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем послуг та цифрових товарів, оформлених в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даного Договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, викладену на Сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. Оплата здійснюється на сайті Продавця через платіжну систему LIQPAY або за банківськими реквізитами Продавця.

5. Права і обов'язки сторін:
5.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку зупинити надання послуг по даному договору у випадку порушення Покупцем умов даного договору.
5.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах даного договору.
5.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного договору в порядку, передбаченому договором і діючим законодавством України
6.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення), які виникають по причинах, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за противоправні незаконні дії, здійснені Покупцем з допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреса, логіна і пароля третім особам;
6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам.
6.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного договору. Під обставинами непереборної сили для мети даного договору беруться до уваги події, які мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або заважають виконанню даного договору , настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти настанню доступними методами.
6.5. Сторони вирішують будь-які розбіжності виключно шляхом переговорів.

7. Інші умови
7.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в одностороньому порядку вносити зміни в даний договір при умові попередньої публікації його на сайті brokswell.com.ua
7.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу надання послуг та продажу товарів через Інтернет.
7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність указаної при оформленні замовлення інформації. В разі реалізації акцепту (оформленні замовлення і оплати послуг) Покупець надає Продавцю своє беззастережне погодження на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
7.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повне погодження Покупця з умовами договору (публічної оферти).
7.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
7.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду асортименту послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
7.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, надання послуг, здійснення взаєморозрахунків і інше.

8. Порядок повернення послуг належної якості
8.1. Повернення послуг в Інтернет-магазин здійснюється згідно діючого законодавства України.

9. Термін дії договору
9.1. Електронний договір рахується укладеним з моменту отримання особою яка направила пропозицію заключити такий договір, відповіді про прийняття даної пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" та діє протягом 6 місяців.
9.2. До закінчення терміну дії даного Договору може бути розірваним по взаємній згоді сторін до моменту фактичної дати надання послуг, шляхом повернення грошових коштів.
9.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання одною зі сторін умов даного Договору і у випадках передбачених діючим законодавством України.